سرمـایه ات پول نیســت

آبی ســت کــه

 به تشنه ای میــدهی

یانـــانــی

 که به گرسنــه ای

حتــی دانه ای به پرنــده ای