درست همون لحظہ کہ فکر مےکنے حالِ ادامہ دادن ندارے

درست همون لحظہ

یہ قلم و کاغذ بردار

همہء اولویت هاے زندگیت رو بنویس

همہء خواستہ هاتو بریز رو کاغذ

حالا پاشو بزن تو خیابون🌸🍃

راه برو

من اگہ جاے تو باشم مےدوییدم!

یہ جورے بدو کہ انگار دارن دنبالت مےکنن...!

با استرس...

با ترس...

خوب بہ صداے قدم هات گوش کن🌸🍃

بہ صداے قلبت

تو دارے حرکت مےکنے

این یعنے زنده اے!

از یہ جایے بہ بعد دیگہ استرس و ترس از بین میره...

چون ازشون فاصلہ گرفتے...

حالا آروم نفس بکش!

حالا بہ اولویت هاے زندگیت فکر کن🌸🍃

بہ خواستہ هات!

براے رسیدن بہشون، باید حرکت کنے...

رو بہ جلو!

ترس و استرس همیشہ هست

باید انقدر سرت گرمِ آرزوهات باشہ

گرمِ رسیدن بہ اون زندگے ایده آل کہ ترس و استرس ها رو جا بذارے!

تو، این همہ سختے رو تحمل نکردے کہ اینجا وا بدے!🌸🍃

تو، این همہ تنہایے رو تحمل نکردے کہ بہ هر کسے اعتمادِ عشق کنے!

همراه شدن با آدمایے کہ نمےفہمنت یعنے دست انداز!

یعنے ترمز!

اگہ بہ هر کسے کہ وارد زندگیت شد چراغ سبز نشون ندے

اون کسے کہ انتظارشو مےکشے

اون کسے کہ با تمام وجود قراره با تو باشہ...

نمےدونم کِے و کجا...!🌸🍃

اما میاد سراغت

میاد کہ رنگ زندگیتو آبے کنہ...

تو این همہ راه نیومدے کہ حالا بہ بن بست برسے!

بلند شو و یہ مسیرِ تازه پیدا کن...

مےدونے چیہ رفیق...؟!🌸🍃

خیلے از آدمایے کہ اطرافت مےبینے

زندگے الانشون با تصوراتے کہ داشتن فاصلہ داره!

مےدونے چرا رفیق...؟!

چون باخت رو قبول کردن

اسلحہ رو گذاشتن زمین!

خب همہ مےدونن تنہا راه پیروزے جنگیدنہ

اما همہ نمےجنگن!🌸🍃

جنگیدن جرأت مےخواد...

هدف مےخواد...

خیلے از آدماے اطراف ما فقط دارن زندگے مےکنن!

بدون خطر...

بدون سراشیبے و سربالایے...

بدون ماجراجویے...

و اینا یعنے بدون لذت!🌸🍃

چون باخت رو پذیرفتن...

تو نباز رفیق...

تو نباز...

🍃🌸 

www.delneveshte-nab.blog.ir
🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
https://telegram.me/likethi
💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃
#دل_نوشت_ناب✔
🆔@likethi🌟