💫💫🌺💫💫


خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود،


 اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره و نه گذشته ای برای

 حسرت.

اگر برای شاد بودن در پی دلیل نباشی،

اگر قبل از هر چیز در دوست داشتن ها و دوست داشته شدن هایت صادق باشی.


 اگر بجای آنکه وابسته باشی دلبسته باشی،

 خوشبخت ترین خواهی بود اگر

 بخشنده باشی در عشق، صداقت، قضاوت،

خوشبخت ترین خواهی بود اگر در همین لحظه زندگی کنی.