میشنوى؟!

آسمان پر است از "دوستت دارم" هایى که هیچوقت به مقصد نرسید!

بلندترینش، ناب ترینش، بکرترینش

مال من است!

بَرَش دار لطفا!


https://telegram.me/likethi

🌺 🍃 🌺 🍃 🌺 🍃

 @likethi 👈 👈