🌱دانه بامبو 

۵ سال زیر خاک می ماند 

و رشدش دیده نمی شود.

اما در سال پنجم، ۲۵ متر رشد می کند.


کمی صبور باشیم، موفقیت در همین نزدیکی هاست...!


 🎯

_______________________________                                   

 🌿

🌾🍂            

🍃🌺🍂 🎯

💐🌾🍀🌼🌷🍃 🍂