باید خداحافظی کرد.....

. باید خداحافظی کرد !


از همه آن هایی که دوست داشتن بی‌ شائبه را نیاموخته اند


از همه آن هایی که عشق را حق مسلم خود می‌‌ دانند و حتی ذره‌ ای عشق ورزیدن بلد نیستند


از همه آن هایی که چشم‌ هایشان را به خوبی‌‌ ها می‌‌ بندند و کوچکترین اتفاق‌ها را از دریچه ی شک و تردید می‌ بینند


از همه آن هایی که هرگز کلامی به مهر بر زبانشان جاری نمی‌‌ شود ، آن هایی که تمام فرصت‌ ها را غنیمت می‌‌ شمارند برای رنجاندن کسانی‌ که تشنه‌ ی محبتند


باید خداحافظی کرد !


از آن هایی که به کرات دل ما را شکسته اند


از آن هایی که از شادمانی‌ های ما شاد نمی‌‌ شوند


از آن هایی که در غم ها نه غمخوار ما هستند نه سنگ صبور


از آن هایی که با ما هیچ خاطره‌ ای نمی‌ سازند ، آن هایی که به سادگی‌ ما را فراموش می‌‌ کنند ، آن هایی که تنها زمانی‌ سراغ ما می‌‌ آیند که چیزی می‌‌ خواهند یا کاری دارند


باید خداحافظی کرد !


از خودمان ...


باید با یک خود جدید آشنا شد


با کسی‌ که خودش را بیش از این ها دوست دارد


با کسی‌ که می‌‌ تواند راست قامت بایستد و با قدرت و شهامت مرز‌های خود را به دیگران نشان دهد. نشان دهد خط قرمز او احترام متقابل است چه در کلام چه در رفتار


خداحافظ آدم‌ های نامهربان ...#دل_نوشت_ناب 💕