💕جهان:

مـــن و تـــــو...❣

در ڪنار هــم ❣


بہ قــدرے زیبــاییم،❣

کہ گاهے دلــم میخواهــد ❣


مثل دیگـــراڹ ❣

از دور خودمـاڹ را ببـیـنـم.❣


💓 .════ 🍃🍂 ════╗

      💞💞💞

╚════   🍃🍂 ═══