🌹 

عطرهای 

خوب به قدری خوبند که 

حتی شیشه های 

خالی شان هم بوی 

خوب می دهد!

آدمهای خوب 

مثل عطرهای خوبند

به قدری خوب که 

همیشه یادشان

 به آدم حس خوبی میدهد


❤️👉 @likethi 👈