.. این متن واقعا محشره 

.

.

خدا، چیست؟کیست؟کجاست؟ 


خدا در دستیست که به یاری میگیری، درقلبیست که شاد میکنی، درلبخندیست که به لب مینشانی، خدا درعطر خوش نانیست که به دیگری میدهی، درجشن و سروریست که برای دیگران بپا میکنی، آنجاست که عهدمیبندی و عمل میکنی، خدا؛ درتو،باتو، و برای توست..                     


🌺🍃🌺

#دل_نوشت_ناب