تمام احساس ناب دست نخورده ام،

که حاضر نیستم، حتے ذره اے از آن را،

با هیچکس تقسیم کنم؛ 

با هیچکس جز"تـــــو"

نه ،

احساسم را با تو تقسیم نمیکنم

بلکه؛ 

آن را به "تـــــو" تقدیم میکنم؛

تمام احساسم را؛ 

تمام عشقم را ...

Ali azizi