خانه ریشه واصل بود

ریشه رااز خاک کندند


وطنم خانه ی من بود

خانه راویران کردند


من ماندم باچمدانی

که تنهایی وغربت همدمم شد