تعداد ساعاتی که روزانه در اختیار هریک از ما قرار میگیرد، مقدار مساوی است ؛ 

پس مصمم شوید که خود مسئول اوقات خود باشید.  نه اینکه زمان عهده دار کارهای شما شود . 

www.delneveshte-nab.blog.ir

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟