نــــــاز گــــــران دارد یـار...

نــکنـد بــاز دلـی 

بـــا دگــران دارد یــار...

آن وفایی کــه ز مـن 

دیــد اگــــر هــم بــرود...

چشم دل در 

عقبِ سر نـگران دارد یار...

شهریار 

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕