پنجره های این کوچه را

جمع کرده اند...

تو پشت کدام "خاطره" ایستاده ای ؟


تمام کوچه را

تا روشن شدنِ "چشم هایت"

صبح می کنم؛

بگو پنجره ای روزی

از این دیوارها

طلوع خواهد کرد...؟!


https://telegram.me/likethi

🌺 🍃 🌺 🍃 🌺 🍃 🌺 🍃

https://www.facebook.com/groups/1037284493017926/