روزگار "غریبیست"...!!

💚💚

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

آدمها یک روز  "دورت"  میگردند

💚💚💚

💜💜💜💜💜💜💜💜💜

روزی دیگر  "دورت"  میزنند...!!!

💚💚💚💚

💜💜💜💜💜💜💜💜

یک روز ازت  "دل"  می بَرند 

💚💚💚💚💚

💜💜💜💜💜💜💜

روزی دیگر "دل"  می بُرند...!!!

💚💚💚💚💚💚

💜💜💜💜💜💜

یک روز "تنهاییت" را پر میکنند

💚💚💚💚💚💚💚

💜💜💜💜💜

وقتی خوب "وابسته ات" کردند....

💚💚💚💚💚💚💚💚

💜💜💜💜

به جای اینکه  "درکت" کنند

💚💚💚💚💚💚💚💚💚

💜💜💜

"ترکت"  میکنند...

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

💜💜

واقعا روزگار "غریبیست"...!!    

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚


❣★☆★☆❣


╚═════ೋღ

www.delneveshte-nab.blog.ir

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟