هیچکس را در زندگے مقصر نمےدانم...
از خوبان " خاطره "
و از بدان " تجربہ " مےگیرم...!🌸🍃

بدترین ها " عبرت " مےشوند و
بہترین ها " دوست "...

حرف اشتباهےست کہ مےگویند
با هرکس باید مثل خودش رفتار کرد،
اگر چنین بود، از منیت و شخصیت هرکس چیزے باقے نمےماند.🌸🍃
هرکس هرچہ بہ سرت آورد فقط خودت باش.
اگر جواب هر جفایے بدے بود،
داستان زندگے ما خالے از آدم هاے خوب بود.
اگر نمےتوانے آدم خوبہ زندگے کسے باشے،
اگر براے یاد دادن تنہا همان خوبےهایے کہ خودت بلدے ناتوانت کردند،
اگر همان اندڪ مہربانےات را از بر نشدند،
اگر خوبے کردے و بدے دیدے،🌸🍃
کنار بکش!!!
اما، بد نشو...
زیرا این تنہا کارےست کہ از دستت بر مےآید.
مہم نیست با تو چہ کردند.
تو قہرمان زندگے خودت بمان
تو آدم خوبہ زندگے خودت باش
با وجدانت آسوده بخواب.🌸🍃

سرت را پیش خدایت بالا بگیر.
و بخاطر همہ چیز شاکر باش...

🍃🌸 @likethi

http://delneveshte-nab.blog.ir

#دل_نوشت_ناب