صبحتون پر از عشق


پر از روزى هاى حلال


پر از نعمت هاى ماندگار


و پر از شادى و رنگهاى روشن