هر جا که مرا میبری؛
نزدیک خود نگاه دار!
مبادا که در هیچ کاری
یاد تو را فراموش کنم!

مرا سنگ ریزه ای ساز
در معبد عشقت
که نجوا میکند!
تنها تـــ♡ــو را...