آرامش

به معنای آن نیست که صدایی نباشد،

مشکلی وجود نداشته باشد،

یا کار سختی پیش رونباشد،

" آرامش" یعنی در میان صدا،

مشکل و کار سخت، دلی آرام 

وجود داشته باشد...

باهرسختی آسانیست 

@likethi 👈آرامش