انسانهای بزرگ : درباره عقاید حرف می زنند

انسانهای متوسط : درباره وقایع حرف می زنند

انسانهای کوچک : پشت سر دیگران حرف می زنند


انسانهای بزرگ : درد دیگران را دارند

انسانهای متوسط : درد خودشان را دارند

انسانهای کوچک : بی دردند


انسانهای بزرگ : عظمت دیگران را می بینند

انسانهای متوسط : به دنبال عظمت خود هستند

انسانهای کوچک : عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند


انسانهای بزرگ : به دنبال کسب حکمت هستند

انسانهای متوسط : به دنبال کسب دانش هستند

انسانهای کوچک : فقط به دنبال کسب پول هستند


انسانهای بزرگ : به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند

انسانهای متوسط : پرسش هایی می پرسند که پاسخ دارند

انسانهای کوچک : می پندارند

پاسخ همه پرسش ها را می دانند


انسانهای بزرگ : به دنبال خلق مسئله هستند

انسانهای متوسط : به دنبال حل مسئله هستند

انسانهای کوچک :مسئله ندارند


https://telegram.me/likethi