💫💫🌺💫💫


#مناجات_شبانه 

♨️الهی چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم خاک بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان را شاد

االهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو 

االهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم 

الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .

الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق . 

@
delneveshte-nab💯