‍ زندگی عاشق توست،فلسفه ای ازعشق است که وجودعشق رایک وجودمعنوی میداندنه یک وجودتخیلی ورمانتیک.

عشق نیز ماننددیگرفلسفه ها،مثل مسیحیت عرفانی،صوفیسم وغیره بزرگترازیک احساس یاجنسیت است.درجمله ی زندگی عاشق توست،عشق اشاره به ضمیرآفرینش دارد.

عشق بصیرت وآگاهی جهان است.

ازروان رنجوری شخصی وروانشناسی خویشتن خویش تهی است.

#زندگی_عاشق_توست 

#لوییز_هی

 www.delneveshte-nab.blog.ir

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟