یاد باد آن که سر کوىِ تواَم منزل بود

دیده را روشنى از خاکِ دَرَت حاصل بود

 

راست چون سوسن و گُل از اثرِ صحبتِ پاک

بَر زبان بود مرا آن چه تو را در دِل بود


دل چو از پیرِ خِرَد نقلِ معانى میکرد

عشق میگفت به شرح آن چه بر او مُشکل بود


آه از این جور و تطاول که در این دامگه است

آه از آن سوز و نیازی که در آن مَحفِل بود


دَر دلم بود که بى دوست نباشم هرگز 

چه توان کرد که سعىِ من و دل باطل بود


دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم

خُم مِى دیدم، خون در دل و پا در گل بود


بس بِگَشتم که بپُرسم سبب دَردِ فراق

مفتىِ عقل در این مسئله لایَعقل بود


راستى خاتم فیروزهٌ بواسحاقى

خوش درخشید ولى دولت مُستعجل بود


دیدى آن قَهقَههٌ کَبکِ خرامان، حافظ

که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود؟


🌼#دل_نوشت_ناب🌼


🍂🌼 @likethi 🌼🍂

www.delneveshte-nab.blog.ir
🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
https://telegram.me/likethi
💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃
#دل_نوشت_ناب✔
🆔@likethi🌟