نفسم باش 

مرا چون تو کسے نیست عزیز

شهر خالے ست 

مرا همنفسے نیست عزیز


حافظ از

حال من سوختہ آگاه تر است

زده ام فالے و 

فریاد رسے نیست عزیز

www.delneveshte-nab.blog.ir

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟