دنیا پر از تباهی است،

نه به خاطر وجود آدمهای بد،

بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب.


گرگ همیشه گرگ می زاید 

گوسفند همیشه گوسفند.

تنها فقط انسان است 

که گاهی گرگ می زاید 

و گاهی گوسفند.

وقتی برنامه های شعبده بازی رو نگاه میکنم متوجه نکته خوبی میشم:


مردم برای کسی دست میزنن که گیجشون کنه، 

نه آگاهشون!!!...


www.delneveshte-nab.blog.ir

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟