دلم از بُردن نامت

هیجان می گیرد 


قلبم از کار که افتاد،

به من شوک ندهید


اسم عشقم که بیاید 

ضربان می گیرد 

www.delneveshte-nab.blog.ir

🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

https://telegram.me/likethi

💚🍃❤🍃💜🍃💙🍃💛🍃

#دل_نوشت_ناب✔

🆔@likethi🌟