اکثر افرادموفق

یڪ شکست بزرگ درزندگےخود دارندو

جالب آنکہ همہ آنان اذعان مےکنندکہ

موفقیت بزرگشان

یڪ قدم بعدازآن شکست،رخ داده است

گویےشکست

دریڪ قدمےِموفقیت چہره مےنماید

ناپلئون_هیل

🍃🌸