اگر شاد باشید می گویند که ساده لوح و پیش پا افتاده اید؛

اگر سخاوتمند و نوعدوست باشید می گویند که مشکوکید؛

اگر گناهان دیگران را ببخشید می گویند ضعیف هستید؛

اگر اطمینان کنید می گویند که احمقید؛

اگر تلاش کنید که جمع این صفات را در خود گرد آورید؛

مردم تردید نخواهند کرد که شیاد و حقه بازید.#لئو_بوسکالیا