: «فردا هر ڪدام یڪ ڪیسہ بیاورید و در آن بہ تعداد آدم‌هایے ڪہ دوستشان ندارید و از آنان بدتان می‌آید پیاز قرار دهید.»


روز بعد همہ همین ڪار را انجام دادند و حڪیم گفت: «هر جا ڪہ می‌روید این ڪیسہ را با خود حمل ڪنید.»


شاگردان بعد از چند روز خستہ شدند و بہ حڪیم شڪایت بردند ڪه: «پیازها گندیدہ و بوے تعفن گرفتہ است و ما را اذیت می‌ڪند.»


حڪیم پاسخ زیبایے داد: «این شبیہ وضعیتے است ڪہ شما ڪینہ دیگران را در دل نگہ دارید. این ڪینه، قلب و دل شما را فاسد می‌ڪند و بیشتر از همہ خودتان را اذیت خواهد ڪرد.»