قـوت قـلب

 دیـگران شـود....

اعـمالـتان زنجـیـرهـای

گره خورده...

دیـگـران را بـازکند

ومحـبـت شـما،،،،

نـمایشی ازمحبت

خـالـق مهربـان بـاشـد.

@likethi 🌹🍁