"چهره ام" هرگز

     "پریشانی" نداشت


کاش "میشد" راه "سرد" 

    "عشق" را "


بی خطر"

 "پیمود" و

    "قربانی" نداشت☆☆☆


💓 .════ 🍃🍂 ════╗

    DELNEVESHTE  💞

╚════   🍃🍂 ════••