نیمی از کتابهایی که نوشته میشود، چاپ نمی شود .

 نیمی از کتابهایی که چاپ می شود، خریده نمی شود.

 نیمی از کتابهایی که خریده می شود خوانده نمی شود. 

نیمی از کتاب هایی که خوانده می شود ، فهمیده نمی شود.

نیمی از کتابهایی که فهمیده می شود ، عمل نمی شود.