نمی خواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم

چه خواهد ساخت؟


ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد،


گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی،


دَم گرم ِخوشش را بر گلویم سخت بفشارد،


و خواب ِخفتگان خفته را آشفته تر سازد،

بدینسان بشکند در من،


سکوت مرگبارم را...


#دکتر_علی_شریعتی💠⭕️💠⭕️💠⭕️💠⭕️💠⭕️💠⭕️