پاهای من ...

وقتی

هر روز

می دوی 

زیر پوستم و

خودت را

تزریق می کنی

توی رگهایم...


@likethi 💚