هرگز باز نمی گردد، زمان را نه می توان حفظ کرد و نه دوباره تسخیر کرد

. هر روز قطاری از فرصت ها در ایستگاه زندگی سوت میکشد ، دست تکان بده .