نگرانی ، بدون انجام عملی آگاهانه و منطقی ، تنها یک اتلاف وقت تمام عیار است


چون چیزی را تغییر نمیدهد،


تنها کارش این است که خوشحالیتان را می رباید .... نگران نباشی