حرف ها هم دست دارند;

دست های بلندی که گاهی گلویی را می فشارند و نفس می گیرند.


می گویند:

حرف ها هم پا دارند;

پاهای بزرگی که گاهی جایشان را روی دلی می گذارند و برای همیشه می مانند.


می گویند:

حرف ها هم چشم دارند;

چشم های سیاهی که گاهی به چشم های دیگران نگاه می کنند و انها را در شرمی بیکران فرو می برند.


می گویند:

حرف ها هم .........

جان دل:

زنهار حرف های تو اینگونه مباد.

باور کنی یا نه.....

سنجیده سخن گفتن از سکوت هم دشوار تر است.


اندکی تفکر 🙏🌹 
🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹