بعضی‌ها را هر چقدر گوش دهی

عادت نمی‌شوند!


بعضی‌ها هرچه تکرار شوند

باز بکر هستند و دست‌ نخورده

بعضی‌ها بی نهایتند مــثــل تو