💡اگر ایده بزرگی درذهن دارید از تمسخر کسانی که کوتاه فکرند ناراحت نشوید.


اصلا نشانه ایده بزرگ، واکنش منفی دیگرانست. از همان انتقادها هم برای تعالی ایده تان استفاده کنید.