حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد.

باید که جای پایش در این دنیا بماند.

آدم خوب است که آدم بماند و آدم تر از دنیا برود. 

نیامده ایم تا جمع کنیم، آمده ایم تا ببخشیم، آمده ایم تا عشق را ؛

ایمان را ، دوستی را 

با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم

آمده ایم تا جای خالی ای را پر کنیم

که فقط و فقط با وجود ما پر میشود و بس! بی حضور ما نمایش زندگی چیزی کم داشت.

آمده ایم تا بازیگر خوب صحنه ی زندگی خود باشیم...

پس بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم...چارلز بوکوفسکی