"چقدر زیباست حرف زرتشت که می گوید:


ای کاش آنقدر آب داشتم تا جهنم را خاموش می کردم و آنقدر آتش داشتم تا بهشت را می سوزاندم


که مردم خدا را برای خودش بپرستند نه برای بهشت و جهنم